תקנון

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

1. הקדמה

 1. לכל שאלה, הערה או בעיה נשמח לתת מענה באמצעות המייל info@ovdey-adama.co.il או בטלפון 050-8652413.
 2. הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון. בהרשמה לאתר ובביצוע פעולות באתר על ידך, הנך מאשר כי קראת את תנאי השימוש וכי הינך מסכים ומאשר את כל התנאים, והם מהווים הסכם מחייב בינך לבין בעלי האתר לכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר יהיו כפופים לתנאים המפורטים כאן.
 3. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את התנאים מעת לעת עפ"י שקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ללקוח המשתמש באתר (להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש") וללקוח לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי האתר ובעליו בגין עדכון ו/או שינוי כאמור, לפיכך הינך מתבקש מעת לעת כאשר אתה מבצע קניות באמצעות האתר לקרוא את תנאי השימוש.

2. רכישת מוצרים באתר

 1. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר ואת בעליו.
 2. המידע שמופיע באתר מבוסס על ידע אישי ומאגרי מידע שונים, המידע הינו להמלצה בלבד ועובדי אדמה אינה לוקחת אחריות עליו.
 3. מחיר המוצרים הנמכרים באתר ישתנה ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא צורך במתן כל הודעה מראש.
 4. יש להזין את ההזמנה עד יום אחד לפני יום החלוקה עד השעה 8:00 בבוקר. הזמנה שתתקבל לאחר מועד זה תרשם ותטופל על בסיס עודפים בלבד או שתתקבל בבית הלקוח ביום החלוקה הבא באותו האזור, לדוגמא:
  לקוח שמתגורר באזור שמשויך לקו חלוקה יום ג' יזין את הזמנתו עד יום ב' עד השעה 8:00 בבוקר. 
  לקוח שמתגורר באזור שמשויך לקו חלוקה יום ג' ויזין את הזמנתו ביום ב' בשעה 9:00 בבוקר,הזמנתו תרשם ותטופל על בסיס עודפים בלבד או שתתקבל בבית הלקוח ביום ג' בשבוע שלאחר מכן.
 5. עובדי אדמה רשאית להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר.

3. תשלומים

 1. ביצוע פעולת תשלום באתר, תעשה באמצעות כרטיס אשראי ע"י בעל כרטיס האשראי, או במזומן ברכישה במקום.
 2. על אף האמור לעיל עובדי אדמה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי ומזומן.
 3. לצורך ביצוע כל עסקה יידרש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש לבצע רכישת או שירות , תבוטל הרכישה ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏החזרות, יחולו.
 4. המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של המוצר או השירות וכוללים את רכיב המע"מ כחוק.

4. משלוח ואספקה

 1. המוצרים יסופקו לכתובת הלקוח כפי שצוינה בטופס ההצטרפות לאתר, או לנקודת החלוקה ממנה יאספו המוצרים ע"י הלקוח, או שיהיו מוכנים לאיסוף מהמאפיה לפי בחירת הלקוח בעת ההזמנה.
 2. המשלוח יסופק ללקוח בהתאם לאזורי המשלוח ובמועדי האספקה המפורטים באתר – זמני וקווי חלוקה .
 3. עובדי אדמה תעשה כל מאמץ לספק את כל המוצרים הנכללים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים, לפיכך עובדי אדמה איננה מתחייבת לספק את כל המוצרים שבהזמנה בין אם צוין שהם במלאי ובין אם לא וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי האתר ובעליו בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן כי מוצר שלא יסופק על ידי האתר לא יחויב.
 4. הלקוח מסכים כי במידה ולא יהיה הוא או מי מטעמו בכתובת המוסכמת בעת מועד אספקת המוצרים, הוא מאשר לעובדי אדמה להשאיר את ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר שתואם עם הלקוח, לרבות נקודות איסוף.
 5. הלקוח מסכים ומאשר בזאת, כי מרגע שהושארה ההזמנה בסמוך למקום שתואם, האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה, קלקול או כל בעיה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא הלקוח בטענות ותביעות כנגד האתר ובעליו.
 6. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן או במקום המוסכם, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.
 7. אי עמידת עובדי אדמה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לעובדי אדמה בגין האספקה.


5.
החזרת מוצרים

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לתעודה המצורפת שתימסר לו בעת האספקה.
 2. החזרת מוצרים שאינם מוצרי מזון טריים ומתכלים (כגון פירות, ירקות, לחם וכד') תתאפשר עד 14 יום מתאריך האספקה כנגד חשבונית בלבד.
 3. כאשר מדובר בסחורה טרייה עם חיי מדף קצרים ורגישים(כגון פירות, ירקות, לחם וכד')  אין החזרות פרט למקרים בהן הסחורה פגומה או שלא תואמת את הזמנת הלקוח.
 4. במקרה של אספקת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים או במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
 5. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה או ההחלפה או ההחזרה של המוצר או זיכוי כספי ללקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

6. ביטול ושינוי הזמנה

 1. ביטול או שינוי הזמנה על ידי הלקוח יתאפשר אך ורק לפני מועד סגירת ההזמנות בכל יום.
 2. עובדי אדמה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב הלקוח בתשלום בגין ההזמנה, עובדי אדמה תהיה רשאית לשנות הזמנה ולא לספק מוצר שאיננו נמצא במלאי ו/או שהלקוח לא אישר את הספקתו במחיר מעודכן, וזאת ללא הודעה מראש ללקוח. במקרה של אי אספקת מוצר כאמור יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי עובדי אדמה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה והלקוח יחויב בתשלום בגין ההזמנה במלואה.
 5. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות שירות הלקוחות של האתר, כפי שתקבע מעת לעת.

7. אבטחת מידע

 1. אתר עובדי אדמה נתמך ע"י חברות אבטחת מידע בכדי לאפשר קנייה מהנה ובטוחה.באתר מופעלים מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לאבטח את המידע בו .
 2. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט וזאת על מנת להגן על המידע המצוי באתר. למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים במערכות המבוססות רשתות תקשורת, וכי על אף המאמצים שמשקיע האתר, אין אפשרות לאבטחה מוחלטת כנגד חדירה לאתר. בשום מקרה, האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים לנזק שנגרם למשתמש בעקבות פריצה כאמור ולא יהיו אחראים בגין העברת מידע אודות המשתמש לצד ג' כלשהו ו/או פרסום המידע ו/או כל שימוש אחר שיעשה במידע הנוגד הוראות כל דין.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכדומה.

8. הגנת הפרטיות

 1. בעת ההרשמה לאתר על הלקוח למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו. הפרטים שיימסרו על ידי הלקוח ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמר במאגר המידע של עובדי אדמה וישמש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך דיוור עתידי והוא מאשר לו לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
 2. עובדי אדמה לא תעביר פרטיים אישיים של לקוחותיה לצד ג' אלא במקרה בו הלקוח הפר את התקנון עם עובדי אדמה או מי מטעמה או שעשה שימוש או מעשה בלתי חוקי בשרותים הניתנים ע"י עובדי אדמה או בתכני האתר או בכל דבר הנוגע בהתקשרות בין הלקוח לעובדי אדמה אומי מטעמה או בכל מקרה בו חלה חובה ע"פ דין להעביר פרטים כאמור.
 3. הלקוח מצהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצידו להימנות על תפוצת הדיוור הישיר של בעלי האתר או מי מטעמם. 
 4. בהצטרפותו לאתר, הלקוח מאשר לאתר לכלול אותו ברשימת לקוחותיו ולעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידו במועד ההרשמה ו/או שיצטברו אודותיו במהלך השימוש באתר, על מנת ליצור קשר איתו ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר או בנוגע לשירותים נוספים.

9. שונות

 1. הקניין הרוחני באתר לרבות הבעלות על המידע, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחריים עיצוב גרפי וכדו' שייכים בלעדית לעובדי אדמה.
 2. עובדי אדמה מאשרת לעשות שימוש לא מסחרי בלבד במידע שבאתר, לרבות שיכפול והעתקה, ובלבד שבסמוך לו יצוין מקורו באתר עובדי אדמה בתוספת קישור לאתר.
 3. המשתמש באתר מצהיר כי אין לו כל זכות קניינית באמור בחוות הדעת שהועלו על ידו לאתר, ולאתר ובעליו יתאפשר לעשות בחוות הדעת כל שימוש שהוא לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. עובדי אדמה רשאית לשנות או להפסיק בכל עת את פעילותו ללא הודעה מוקדמת.
 5. האתר מיועד לשימוש לציבור הגולשים בישראל בלבד, בני 18 ומעלה.
 6. עובדי אדמה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר ללקוח מסוים להזמין מוצרים מהאתר מכל סיבה שהיא, וזאת ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא צורך בנימוק או הסבר.
 7. עובדי אדמה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח עובדי אדמה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח וכד'.
 8. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לעובדי אדמה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 9. הלקוח פוטר את עובדי אדמה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 10. עובדי אדמה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 11. עובדי אדמה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 12. עובדי אדמה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בעובדי אדמה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לעובדי אדמה, וכל זאת בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 13. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא עובדי אדמה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 14. כל הודעה שתשלח ע"י האתר ללקוח על פי הכתובת או האימייל שניתנה ע"י הלקוח בעת הרישום לאתר תחשב כאילו הגיע ליעדה ונקראה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.